Zasady zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu socjalnego

Kryteria dochodowe:

W celu zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu socjalnego należy złożyć wniosek o przedłużenie umowy najmu. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego za okres 6 kolejnych miesięcy poprzedzający dzień złożenia wniosku,
ze szczególnym uwzględnieniem źródła ich pochodzenia.

Wyżej wymienione zaświadczenie powinno uwzględniać przychody pomniejszone o:

  • koszty ich uzyskania,

  • składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,

  • składki na ubezpieczenie chorobowe.

New Marketing Leaders

Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w siedzibie ZGL, ul. Krótka 2 w Międzyrzeczu.

Udokumentowany średni miesięczny dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:

150%

najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych.

100%

najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych.

Kwota najniższej emerytury ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od dnia 01.03.2018 r. wynosi 1.029,80 zł.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XIV/108/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29.11.2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyrzecz oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach towarzystwa budownictwa społecznego.